ANBI-status


Leergeld heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat er belastingvoordelen zijn bij schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI mogen bijvoorbeeld hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de website van de Belastingdienst is te zien dat Leergeld is aangemeld. Ga hiervoor naar https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en zoek vervolgens op Leergeld en Hoofddorp als vestigingsplaats.

Een ANBI moet aan voorwaarden voldoen. Een daarvan is dat kerngegevens op de website gepubliceerd worden. Hieronder vindt u die gegevens van Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Naam organisatie: Stichting Leergeld Haarlemmermeer
RSIN fiscaal nummer: 81.53.88.883
Kamer van Koophandel nummer: 34243344
Kamer van Koophandel-registratie

Postadres: Postbus 600, 2130 AP  HOOFDDORP
Telefoonnummer: +31 (0)6 29352218
Internetadres: www.meerleergeld.nl
E-mailadres: info@meerleergeld.nl
Bankrekeningnummer: NL88 RABO 0126247366

Doelstelling
Stichting Leergeld Haarlemmermeer heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt deze kinderen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, de mogelijkheid om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: Nu meedoen is straks meetellen.

Activiteiten
In totaal is er in 2017 voor 1.045 kinderen één of meer vergoeding(en) aangevraagd en toegekend. Een groei van ruim 20% ten opzichte van 2016.

Leergeld Haarlemmermeer werkt samen met het Jeugd Sport Fonds (JSF). In 2017 hebben wij 749 aanvragen verwerkt voor sportcontributies en 201 aanvragen voor kleding. Voor 61 aanvragen is er een betaling gedaan uit het Leergeldfonds. In 2017 zijn er 309 nieuwe kinderen via Stichting Leergeld Haarlemmermeer voor zwemlessen aangemeld, het merendeel via SportPlaza/SKWA waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben.

Uit ons eigen budget reserveren we geld voor het op peil houden van de zwemvaardigheid. Als een kind een zwemdiploma heeft behaald delen wij zwemvrijkaarten uit. In 2017 hebben 200 kinderen ieder vijf kaartjes ontvangen.

We vergoeden ook fietsen voor kinderen vanaf 10/11 jaar (groep 7 BO). In 2017 hebben 170 kinderen een fiets in ontvangst mogen nemen via Leergeld Haarlemmermeer. Onze vaste fietsenleverancier is ‘Stapel op fietsen’.

Met Pier-K hebben we goede werkafspraken over de betaling van nota’s en het aanmelden van de kinderen. In 2017 hebben 58 kinderen via Leergeld Haarlemmermeer de kosten voor Cultuur aangevraagd, het overgrote deel is aangemeld bij Pier-K.

We merken dat de aanvragen voor ondersteuning bij het betalen van schoolkosten/-reisjes stijgen. Veel scholen in het voortgezet onderwijs stellen tegenwoordig een computer/laptop verplicht en dit moeten ouders zelf betalen (in tegenstelling tot boeken, die gratis zijn). Voor 419 kinderen is een aanvraag ingediend bij Leergeld Haarlemmermeer, voor zowel het Basis Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs.

De samenwerking van Leergeld/Gemeente Haarlemmermeer/bibliotheek op het gebied van huiswerkbegeleiding en bijles, de zogenoemde Studiebieb is een groot succes. Steeds meer kinderen doen een beroep hierop, met name vanwege een taalachterstand. In 2017 zijn er 62 aanvragen ingediend voor Studiebieb.

In 2017 is er om de 4 weken een overleg geweest met de intermediairs/administratie en de coördinatoren. De vergadering wordt altijd bijgewoond door een lid van het bestuur. In 2017 is er 12 keer een overleg geweest. Naast deze georganiseerde bijeenkomsten is er veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een
aanvraag te bespreken op kantoor. In december 2017 is er een gezamenlijke dag georganiseerd voor alle
vrijwilligers van Leergeld. Deze dag stond in het teken van de eigen kwaliteiten en die van de ander.

In 2017 hebben de intermediairs in totaal 933 maal contact met /huisbezoeken aan klanten gehad. Er hebben zich 208 nieuwe gezinnen bij Leergeld aangemeld. In totaal telt Leergeld Haarlemmermeer 1.558 geregistreerde
klanten. Dit is gerekend vanaf het begin van Leergeld Haarlemmermeer (in 2006). Klanten waarvan het jongste
kind 18 jaar is geworden hebben nu een statisch dossier.

Ook in 2017 is er een aantal vrijwilligers weggegaan en zijn er weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Stichting
Leergeld Haarlemmermeer heeft nu 9 intermediairs, 6 administratieve krachten en 2 coördinatoren. We blijven op zoek naar uitbreiding van ons vrijwilligersteam.

Bestuur
Voorzitter: Martijn Stammes (juridische zaken)
Penningmeester: Jan Ziel
Secretaris: Pauline Visser
Bestuurslid (PR en fondsenwerving): Karin van Geelen
Bestuurslid (PO): Eef Niezing
Bestuurslid (VO): Guy van der Meulen/Marco van Wijngaarden
Bestuurslid: Wim Christe
Bestuurslid (Kerkelijk werk): Aarnoud van der Deijl

Beloningsbeleid
De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor het werk dat zij verricht.

Jaarverslag
Jaarverslag 2017 (pdf)

Financiële verantwoording
Het financiële verslag is op aanvraag beschikbaar via secretaris@leergeld.nl.